Algemene voorwaarden

1. Algemeen:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

De Opdrachtnemer: Kinderpraktijk De Vlinderboom, gevestigd te Hoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64717100

De Opdrachtgever: De partij die de opdracht geeft

Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende coaching en/of begeleiding van het Kind

Kinderpraktijk De Vlinderboom: Mandy Kroon – Lindenkamp en/of enig ander persoon werkzaam bij Kinderpraktijk De Vlinderboom.

Kind: De minderjarige op wie de kindercoaching en/of begeleiding, in verband waarmee overeenkomst gesloten is, betrekking heeft.

Schriftelijk: Schriftelijk dan wel langs elektronische weg

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor akkoord getekende contract door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De overeenkomst is gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4. Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever.

Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien de Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of onvolledig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtnemer zal in het belang van de uitvoering van de opdracht uitsluitend met toestemming van de Opdrachtgever in overleg treden met derden.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal de Opdrachtnemer in onderling overleg met de Opdrachtgever tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke dan aard ook, indien Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Geheimhouding
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van de Opdrachtgever, het Kind of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.

Tenzij het Kind anders bepaalt, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen Opdrachtnemer en het Kind ook richting Opdrachtgever.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever, het Kind of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

In afwijking van het gestelde in 5.1, 5.2 en 5.3 zal de Opdrachtnemer de geheimhouding verbreken indien:
a. Op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken. Opdrachtnemer is hiertoe te allen tijde gerechtigd.
b. De verplichting tot informatie in het kader van een klacht- of tuchtprocedure wordt verlangd door het daartoe bevoegde gezag.
c. Er kennis en of een vermoeden bestaat van een situatie die een acute en ernstige bedreiging kan vormen voor iemands leven of gezondheid.
Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoongegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

6. Betaling
Facturering vindt maandelijks plaats, tenzij anders is overeenkomen.
Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overmaking op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
Bij niet tijdige of gedeeltelijke betaling zal de Opdrachtnemer de vordering en de daar bijkomende kosten conform de Wet Incassokosten innen.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan kan Opdrachtnemer, zonder daardoor in verzuim te komen geraken, besluiten de begeleiding en/of coaching op te schorten dan wel de Overeenkomst met Opdrachtgever te beëindigen.

7. Annulering en opzegging
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht, waardoor Opdrachtnemer de Overeenkomst redelijkerwijs niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zal zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak worden gemaakt. Aan de Opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.
Wanneer Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven.

Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd 100% van het geldende tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen.
Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Opdrachtnemer behoudt het recht de werkzaamheden en kosten voor de datum van ontbinding van de Overeenkomst in rekening te brengen.

Artikel 7.4 geldt niet, wanneer de Opdrachtgever een school is. Hiervoor geldt de Overeenkomst die zij samen hebben afgesloten.

8. Bruikleen
Alle door Opdrachtnemer uitgeleende goederen, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, (elektronische) bestanden enz., blijven (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het gebruik van de onder 8.1 genoemde goederen is voor risico van de Opdrachtgever. Schade ontstaan door gebruik van deze goederen zijn niet te verhalen op Opdrachtnemer.

De Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer voor het einde van het coachtraject. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder punt 3. genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met Opdrachtnemer als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Opdrachtnemer een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, dan is Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door Opdrachtnemer een opdracht te geven, verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de bevoegdheid om, als een door Opdrachtnemer ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de Opdrachtnemer. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.

10. Klachten en Geschillen
Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Clienten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtendunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.
De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer; www.kinderpraktijkdevlinderboom.nl
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de Opdrachtnemer.

11. Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever

12. Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Begeleiding en/of Kindercoaching
Opdrachtnemer is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezag uitoefende personen akkoord moeten gaan met de begeleiding. Indien 1 van de gezaghebbende bezwaar heeft tegen de begeleiding, is dit voor verantwoording van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te hebben beslecht.

14. Evaluatie
Er vindt altijd een kennismakingsgesprek, intakegesprek, tussenevaluatie en eindevaluatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer plaats, indien mogelijk is Het Kind hier ook bij aanwezig. Indien anders afgesproken kan hiervan afgeweken worden.

15. Overig
De Opdrachtgever dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn.

16. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Uitsluitend is de rechtbank Alkmaar bevoegd.